cbb baits dips

Dips

 

!
2 - 4 jours

CBB HQ Baits Dip - Maple Dream - 150 ml

2 - 4 jours

CBB HQ Baits Dip - Garlic Robin Red - 150 ml

2 - 4 jours

CBB HQ Baits Dip - Red Mystery - 150 ml

2 - 4 jours

CBB HQ Baits Dip - Spicy Peach - 150 ml

2 - 4 jours

CBB HQ Baits Dip - Shellfish Krill - 150 ml

2 - 4 jours

CBB HQ Baits Dip - Pineapple - 150 ml

2 - 4 jours

CBB HQ Baits Dip - Scopex - 150 ml

2 - 4 jours

CBB HQ Baits Dip - Winter Special - 150 ml